负能粥.

嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟

DAY13.emm.硬说的话就是楚苏.
妈耶我昨天又给忘了hhhhhhhhhhhh.

DAY11.伞修!!!!(幸亏没晚...)

DAY10.沐雨橙风.沐秋为了沐橙起的名字的啊...

DAY9.喻文州.文起四海.以喻九州.

DAY8.剑与诅咒.(今天烦烦生日!!!生日快乐!!)

DAY7.少年你不要太猖狂.人生的路可还是很长的.(555我超爱伞哥.)

DAY6.文州和叶修的!磊大和杰大!

DAY5.苏沐秋.最爱伞哥了...

DAY4.小戴.沐橙.云秀我都好喜欢.